vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon

Bedrijven, organisaties en instellingen die een externe vertrouwenspersoon sociale veiligheid zoeken of nodig hebben, kunnen contact met mij opnemen. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVVV)

Vertrouwenspersonen worden ingezet ten behoeve van sociale veiligheid van de leden van de organisatie (medewerkers, deelnemers en/of studenten).
De inzet van de vertrouwenspersoon is veelal ingebed in de visie en beleid van een organisatie op gebied van sociale veiligheid . Vertrouwenspersonen werken volgens het model van de taakomschrijving ontwikkeld door de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. Met de aanstelling van vertrouwens- en contactpersonen wordt de opvang en begeleiding van personen die ongewenst gedrag ervaren geborgd.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

Seksuele intimidatie
Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat
als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een medewerker of deelnemer wordt
aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende situatie wordt gecreŽerd. Dit kan zich voordoen in een aantal
verschijningsvormen. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, onnodig aanraken,
gluren, pornografische afbeeldingen tonen aan anderen, maar ook om aanranding en
verkrachting. Indien het een minderjarige betreft kan het ook door de ouders, voogden
of verzorgers van de minderjarige als ongewenst worden aangemerkt.

Agressie en geweld
Voorvallen waarbij een lid van de organisatie psychisch of fysiek wordt lastig
gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband
houden met betreffende organisatie. Bij agressie en geweld gaat het om gedragingen van
verbaal geweld (uitschelden, beledigen) en fysiek geweld (schoppen, slaan, met een
wapen dreigen en/of overvallen worden). Het kan ook gaan om psychisch geweld:
bedreigen, intimideren, onder druk zetten, thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen.

Pesten
Onder pesten wordt verstaan, alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel
karakter, van een of meer werknemers of deelnemers verbonden aan de organisatie, gericht tegen
een ander lid of andere leden van de organisatie die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.
Het gaat om de herhaling van die gedragingen in de tijd. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen. Deze opsomming is niet limitatief. Het doel van de dader(s) is om opzettelijke een ander persoon te kwetsen en te vernederen.

Discriminatie
Elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op basis van ras (of huidskleur), geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal en economisch milieu en fysieke verschijning, of op welke grond dan ook. Elke handeling die ten doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben, dat erkenning, genot of uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt teniet gedaan of aangetast.

roos

schelpen

lelie

lelie

lelie

© 2011 Mijn-eigen-website.nl